Жилищна сграда ASTEA, гр. София

Възложител

ТЕЛЕКОМПЛЕКТ АД

Дейности

Инженеринг на външно електрозахранване:

  • Изготвяне на работни проекти;
  • Съгласуване на проектна документация с отговорните институции;
  • Изграждане на силови кабелни линии Ср.Н.
  • БКТП 800кVA;
  • КРУ пълен елегаз;
  • Комплектно комутационно устройство Н.Н.;
  • Силов трансформатор ТМ 400 kVA 20/0.4 kV, Ck-Ao
  • Кабелни линии Н.Н. и електромерни табла;
  • Изпитване на инсталациите и поставяне под напрежение;