NV Tower – oфис сграда, гр. София

Възложител

Маркан ЕООД

Дейности

Доставка и монтаж на следните системи:

 • Силова инсталация
 • Електрически табла, дизелгенератор, АВР
 • Кабели и проводници;
 • Отопление на рампи;
 • Осветителна инсталация;
 • Кабелни скари и шинопроводи;
 • Структурно кабелна система;
 • Система за контрол на достъп;
 • Система за видеонаблюдение;
 • Система за газсигнализация;
 • Пожароизвестителна инсталация;
 • Аварийна оповестителна и озвучителна инсталация;
 • Интеграционна платформа за общ мониторинг и управление на системи за сигурност;
 • Аварийно и евакуационно осветление