Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър, гр. София

Възложител

Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър

Дейности

Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическа мрежа на административни сгради на АГКК, находящи се в гр.София, ул.”Мусала” №1:

  • Изготвяне на работен инвестиционен проект;
  • Съгласуване и одобрение на работни проекти със заинтересованите инстанции;
  • Демонтаж на съществуваща ЗРУ
  • Доставка и монтаж на КРУ 20кV;
  • Доставка и реализиране на АВР на страна СрН 20кV.