Жилищна сграда Sonata, гр. София

Възложител

БИЛДИ СТРОЙ ЕООД

Дейности

Инженеринг за изграждане на външно електрозахранване и трафопост:

 • Проектиране и процедиране до РС, вкл. проектиране по всички части, съгласуване на проектна документация с всички заинтересовани инстанции;
 • Полагане на кабелни линии Ср.Н. и НН
 • Изграждане на шахтов трансформаторен пост 2х800кVA; 20/0,4кV:
 • КРУ
 • Кабелни връзки Ср.Н и НН
 • Комплектно комутационно устройство Н.Н. – 2бр.
 • Силов трансформатор ТМ 800 kVA 20/0,4 kV – 2бр.
 • Реконструкция на уредба СрН
 • Подмяна на ЗРУ с КРУ
 • Кабелна връзка Ср.Н между ново КРУ и тр-р
 • Реконструкция на“ КТП „бул. Ал. Малинов 51“ /12- 976/, секция „А“
 • Главни електромерни табла – 13 броя