Synergy Tower – многофункционална сграда, гр. София

Възложител

“Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ

Дейности

Монтажно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните системи.

Силнотокова инсталация:

 • Електрически табла, дизелгенератори, АВР;
 • Кабели и проводници;
 • Отопление на рампи;
 • Осветителна инсталация;
 • Кабелни скари и шинопроводи;
 • Структурно – кабелна система;
 • Аварийно и евакуационно осветление;
 • Заземителна инсталация;
 • Мълниезащитна инсталация.

 

Слаботокова инсталация:

 • Система за контрол на достъпа;
 • Система за видеонаблюдение;
 • Пожароизвестителна система;
 • Аварийно – оповестителна система.